Polityka prywatności

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem z naszych usług jest Dolnośląski Klub Ekologiczny, zwany dalej Stowarzyszeniem,  z siedzibą we Wrocławiu 50-020, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 74, KRS 0000439192, NIP: 8971788466.

Wszelkie dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności regulacjami zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tzw. „RODO”.

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych Dolnośląski Klub Ekologiczny opracował i wdrożył wewnętrzne procedury, wprowadził środki ochrony natury technicznej oraz organizacyjnej, które mają zapobiec naruszeniom bezpieczeństwa danych, w szczególności chroniąc je przed nieautoryzowanym dostępem bądź zmianą, kradzieżą czy utratą.

Dane osobowe traktowane są jako informacje poufne i wykorzystywane tylko w jasno określonych celach i wyłącznie w zakresie niezbędnym dla ich realizacji. Dostęp do danych mają wyłącznie osoby posiadające stosowne upoważnienia lub podmioty uprawnione do dysponowania danymi na podstawie odrębnych umów powierzenia. Dane mogą zostać udostępnione również innym podmiotom, o ile jest to niezbędne dla spełnienia celu przetwarzania bądź uzasadnione jest interesem administratora, bądź osoby trzeciej. Mowa tu m.in. o operatorach pocztowych, firmach kurierskich, operatorach systemów płatności, systemów informatycznych, czy kancelariach prawnych.

Dane osobowe przetwarzane są przede wszystkim w związku obsługą zapytań urzędowych, korespondencją elektroniczną z członkami i współpracownikami Stowarzyszenia oraz osobami zainteresowanymi działalnością Klubu.

Dane osobowe przetwarzane są zawsze na podstawie konkretnych, obowiązujących podstaw prawnych. Przetwarzanie danych osobowych przez Dolnośląski Klub Ekologiczny ma wyłącznie miejsce, gdy:

  • jest niezbędne do wykonania umowy (realizacji zamówienia), której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – art. 6 ust. 1 lit b RODO;
  •  jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego przykładowo z ustawy o podatku od towarów i usług bądź ordynacji podatkowej – art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  •  jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, jak marketing produktów własnych czy uzyskanie ochrony prawnej – art. 6 ust. 1 lit f RODO;
  •  osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

Powierzone Dolnośląskiemu Klubowi Ekologicznemu dane osobowe nie są udostępniane w jakikolwiek sposób podmiotom spoza kręgu określonego niniejszą polityką prywatności, nie są przekazywane do państw trzecich czy organizacji międzynarodowych.

Dane przetwarzane są wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały pozyskane. Wydłużenie czasu przetwarzania może nastąpić wyłącznie na podstawie obowiązków nałożonych na Dolnośląski Klub Ekologiczny przez przepisy prawa. Są to przede wszystkim obowiązki wynikające z konieczności przechowywania dokumentacji źródłowej na potrzeby ewentualnej kontroli podatkowej oraz w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z realizacją zamówień. W ostatnim przypadku dane przechowywane są przez okres odpowiadający terminom przedawnienia zdefiniowanym przepisami Kodeksu cywilnego.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, zgoda może być w każdej chwili cofnięta bez wpływu na legalność przetwarzania przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody może nastąpić w dowolnej formie, która pozwoli firmie zapoznać się w wolą osoby, której dane dotyczą.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich udostępnienia może uniemożliwić realizację zamówienia bądź skorzystania z oferty firmy.

Każda osoba, której dane podlegają przetwarzaniu, ma również prawo:

  •  dostępu do swoich danych, tj. uzyskania informacji, jakie dane znajdują się w dyspozycji Stowarzyszenia,
  •  korygowania bądź uaktualniania danych celem dbania o rzetelność danych i ich zgodność ze stanem faktycznym,
  •  przenoszenia danych celem transferu informacji do innego administratora,
  •  ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych obowiązującymi przepisami prawa,
  •  wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych w przypadku, gdy są one przetwarzane w celu realizacji uzasadnionych interesów administratora,
  •  żądania usunięcia danych tj. realizacja „prawa do bycia zapomnianym”.

W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów o przetwarzaniu danych osobowych każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu realizacji praw wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych można kontaktować się w szczególności pod adres e-mail , bądź pisemnie na adres: 50-020 Wrocławiu, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 74.

Na stronie ekoklub.wroclaw.pl.pl wykorzystywane są pliki „cookies” (tzw. „ciasteczka”). Są to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze lub innym urządzeniu mobilnym użytkownika w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych. Pliki te służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określone treści z danej witryny. Pliki te są wykorzystywane, aby ułatwić i usprawnić wizyty na danej stroni. Generalnie istnieją dwa typy „cookies” – trwałe i tymczasowe (ciasteczka sesji). Trwałe ciasteczka są zapisywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Natomiast ciasteczka sesji przechowuje się jedynie tymczasowo i są one usuwane, gdy tylko użytkownik zamyka przeglądarkę. Trwałe pliki „cookie” wykorzystywane są do zapamiętywania preferencji strony startowej użytkownika oraz przechowywania danych do ewentualnego logowania. Ciasteczek sesji używa się, kiedy użytkownik korzysta z filtru produktów, a także do sprawdzenia, czy jesteś zalogowany(a). Pliki „cookie” dają się łatwo usunąć z komputera lub urządzenia mobilnego z poziomu przeglądarki. Instrukcje dotyczące obsługi „cookies” oraz ich usuwania można odnaleźć w menu „Pomoc” w przeglądarce. Można również całkowicie zablokować ciasteczka lub wybrać powiadamianie o ich każdorazowym przesyłaniu. Zablokowanie plików „cookie” może spowodować, że niektóre funkcje strony mogą być niedostępne.