Dolnośląski Klub Ekologiczny

Dla Ziemi. Dla nas

NASZA MISJA

Poprawa stanu środowiska, ochrona przyrody oraz zdrowia człowieka

Edukujemy
Chronimy
Inspirujemy

O NAS

Stowarzyszenie

Dolnośląski Klub Ekologiczny zarejestrowany został w listopadzie 2012 roku pod nr KRS 0000439192, jako stowarzyszenie, którego terenem działania jest Rzeczpospolita Polska, a jego siedzibą Wrocław. Organami statutowymi DKE są Zarząd i Komisja Rewizyjna, których skład osobowy wybierany jest na Walnym Zebraniu Członków na okres 3-letniej kadencji. Podstawą funkcjonowania DKE jest Statut Stowarzyszenia, uchwalany przez Walne Zebranie Członków Klubu. Bieżącą działalnością statutową zajmuje się Zarząd.

DKE jest kontynuatorem działalności Okręgu Dolnośląskiego PKE.

Cele DKE

 • ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego,
 • ochrona krajobrazu naturalnego i dziedzictwa kulturowego,
 • propagowanie idei zrównoważonego rozwoju,
 • poprawa jakości środowiska życia człowieka,
 • promocja ekologii oraz edukacja ekologiczna,
 • działania na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego,
 • działania na rzecz integracji europejskiej,
 • rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 • promocja i organizacja wolontariatu.

Formy działania

Realizujemy przede wszystkim: projekty edukacyjne, organizowanie wykładów, seminariów, konferencji, szkoleń i warsztatów, konsultacje, opiniowanie i doradztwo, interwencje oraz udział w postępowaniach administracyjnych, prowadzenie lokalnych akcji i kampanii, wydawanie materiałów edukacyjnych i informacyjnych, ulotek, broszur, książek, materiałów konferencyjnych, wydawanie biuletynu ekologicznego, współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami państwowymi i samorządowymi.

DKE jest członkiem: Koalicji Klimatycznej, Koalicji Lanckorońskiej na rzecz Zrównoważonego Transportu i Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej.

ORGANY STOWARZYSZENIA

Władze DKE

dr inż. Aureliusz Mikłaszewski  - Prezes

dr hab. inż. Włodzimierz Brząkała - Wiceprezes

dr Barbara Teisseyre - Sekretarz

mgr Krystyna Haladyn - Skarbnik

mgr inż. Krystyna Piosik - Członek Zarządu

dr Michał Śliwiński - Członek Zarządu

 

dr hab. inż. arch. Bogusław Wojtyszyn - Przewodniczący

mgr inż. Ryszard Majewicz  - Członek Zarządu

mgr inż. Roman Belko – Członek Zarządu

 

Przyjęcie na członka Klubu wymaga uchwały Zarządu DKE. Członkiem Klubu może zostać osoba, która:
 1. wypełni deklarację członkowską (poniżej, można ją także otrzymać w biurze Zarządu DKE),
 2. uzyska akceptację dwóch członków wprowadzających (osoby, które już są członkami Klubu i mogą poręczyć za Kandydata).
Nowoprzyjęty członek Klubu wpłaca wpisowe w wysokości 5 zł. Składki członkowskie wynoszą:
 • dla osób pracujących - 30 zł /rok
 • dla emerytów i studentów - 12 zł/rok

NASZ HISTORIA

POLSKI KLUB EKOLOGICZNY

Polski Klub Ekologiczny powstał w 1980 r., w Krakowie w czasie pierwszego zrywu Solidarności, jako niezależna organizacja ekologiczna. Był pierwszą, w bloku państw socjalistycznych, pozarządową organizacją ekologiczną otwarcie sprzeciwiającą się eksploatacyjnemu traktowaniu środowiska — jako dobra niczyjego, stanowiącego jedynie bazę materiałową dla gospodarki kraju, degradacji środowiska w stopniu zagrażającym zdrowiu i życiu mieszkańców oraz utajnieniu informacji o stanie środowiska.

Klub, jako pierwszy rozwinął ideę ekorozwoju i przez wiele lat zabiegał o jej realizację. Dziś jest ona podstawą polityki ekologicznej państwa.

Za podstawę swego działania Klub przyjął zapisy Konstytucji RP dotyczące zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska jako dobra ogólnonarodowego, Deklaracji sztokholmskiej, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz Konwencję genewską.

W początkowym okresie istnienia organizacji, działania Klubu skierowane były na przełamanie bariery cenzury i państwowego monopolu na prawdę o stanie środowiska, ujawnienie zagrożeń ekologicznych, zagrożeń zdrowia ludzi i kultury narodowej, szczególnie w obszarach oddziaływania przemysłu surowcowo-energetycznego i uciążliwych zakładów produkcyjnych. Podejmowaliśmy działania interwencyjne w sprawach likwidacji uciążliwego oddziaływania przemysłu na środowisko i zdrowie ludzi, nadmiernego ingerowania w środowisko (m.in. regulacje rzek, melioracje, wyrąb zupełny lasów) i jego zanieczyszczania (m.in. składowiska odpadów, zrzuty ścieków) oraz zapewnienia godziwych warunków życia ludziom (m.in. ochrona ujęć wody pitnej, walka z hałasem).

Wiele wysiłku poświęciliśmy: zagadnieniom związanym z odpadami, energetyką jądrową, problemom zanieczyszczeń komunikacyjnych i transgranicznych, ochronie parków narodowych i obszarów chronionych, podnoszeniu świadomości ekologicznej społeczeństwa i decydentów oraz zmianie zachowań na proekologiczne, prowadząc różne programy edukacyjne, kampanie i akcje.

ZG PKE zarejestrowany jest w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000085480.

PKE jest członkiem międzynarodowych organizacji:

 • Przyjaciół Ziemi (Friends of the Earth In ternational FOE-I),
 • Światowej Unii Ochrony Przyrody (The World Conservation Union – IUCN),
 • Międzynarodowego Centrum Więzi Środowiskowej (Environmental Liaison Center International – ELCI).

Polski Klub Ekologiczny – Okręg Dolnośląski powstał w latach 1980-81. Obszarem działania Okręgu Dolnośląskiego jest województwo dolnośląskie i opolskie. Członkowie Klubu skupieni są w 21 Kołach PKE, działających na terenie Okręgu. Organami statutowymi Okręgu są Zarząd Okręgu, Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński, których skład osobowy wybierany jest na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Delegatów Kół Okręgu na okres 3-letniej kadencji. Podstawą funkcjonowania Klubu jest Statut Polskiego Klubu Ekologicznego, uchwalany przez Walny Zjazd Członków Klubu. Bieżącą działalność administracyjną prowadzi Biuro Zarządu Okręgu, działalnością statutową zajmują się Koła i Zarząd Okręgu.

Aktualności

By Admin administrator . 11 mar 2024

Nowy numer Zielonej Planety

W zakładce Zielona Planeta umieszczony został najnowszy numer biuletynu ekologicznego „Zielona

By Admin administrator . 30 sty 2024

Zapytanie ofertowe – grafik

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonywania funkcji grafika zadania DKE pn. „Biuletyn ekologiczny

By Admin administrator . 27 sty 2024

Zapytanie ofertowe – korektor tekstów

Zapytanie ofertowe dotyczące korektora tekstów przeznaczonych do biuletynu ekologicznego „Zielona Planeta”.